lexus-taxi.ru

Інкубатор різних виробників типо нест

Сутність стратегічного маркетингу та структура його загальних елементів. Особливості стратегічного планування комплексу маркетингових заходів на виробничому підприємстві в умовах кризового спаду світового попиту. Коригування маркетингової стратегії.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

EUROTIRE U-14 (24.00-35), EUROTIRE U-12 (27.00-49), EUROTIRE U-17 (30.00-51), EUROTIRE U-12 (33.00-51), EUROTIRE U-12 (36.00-51), EUROTIRE U-11 (37.00-57)EUROTIRE U-11 (40.00-57) - це випускаємі серійно діагональні шини для перевезення великих вантажів, характеризується глибоким малюнком протектора Е4 для максимальної тяги й спеціальних хімічних добавок для збільшення життєвого циклу шини.

Мають:

-Глибокий малюнок протектора, що забезпечує поліпшене зношуванняпротектора;

-Спеціальні добавкидля зменшення зношування й захисту Інкубатор різних виробників типо нест порізів;

-Відкритий, ненаправлений малюнок протектора, що забезпечує відмінне самоочищення.

2. Шини для фронтальних навантажувачів великої вантажопідйомності в Інкубатор різних виробників типо нест максимальна швидкість - 6 миль/час, дистанція «плеча» пробігу в один бік при повній загрузці - до 2,5 миль, максимальний кут підйому траси - до 35 Інкубатор різних виробників типо нест U-54 (35/65-33), EUROTIRE U-54 (45/65-45)EUROTIRE U-54 (50/65-51) - це серійно випускаємі діагональні шини з екстраглибоким U-54 малюнком протектора, розробленим для використання на важких, скелястих по-верхнях і забезпечує відмінне зчеплення й стабільність.

Спеціально підібраний хімічний склад гуми забезпечує максимальну працездатність і захищає від порізів.

в)Товар з підкріпленням.

1. Продукція має сертифікати для застосування на кар'єрній автотехніці фірм CATERPILAR, KOMATSU, TEREX.

2. Випускаємі шини сумісні з наступними Інкубатор різних виробників типо нест кар'єрних самоскидів Belaz, Caterpillar, Euclid Hitachi, Komatsu, Liebherr, Terex, Kress, Xemc.

В Україні не виробляється жодна з моделей кар'єрних самоскидів та вуглевозів, тому продукція повністю орієнтована на зарубіжну спеціальну автотехніку.

3. Головний офіс EUROTIRE SA- 1370 Avenue of the Americas, 32nd Floor * New York, розташований в США

4.

Вичерпна інформація та можливість зробити заказ розташована на Інтернет - сайт концерну http://www.eurotire.net [62].

5. Виробничі потужності концерну розташовані на 2-х заводах - в Румунії та Україні, виробнича потужність в 4 рази вища внутрішнього попиту.

6. Регіональні представництва концерну розташовані в США, Австралії, Бразилії, Ктитаї, Гані, Індії, Індонезії, Казахстані, Мексіці, Філіпінах, Румунії, Росії, ЮАР, Україні - оперативно виконають заміну зіпсованої шини.

7.

Заводи виробники та представництва ведуть історію - автоматизований облік кожної проданої шини за номером та рекламації по ній.

8. «УЗ ПНВГШ» в Україні приймає зношені до 60% діагональні OTR - шини власного випуску на ремонт та нарощування протектору за договірною ціною.

9. «УЗ ПНВГШ» в Україні приймає зношені більше 60% діагональні OTR - шини власного випуску на переробку в інші вироби з вторинної гуми за договірною ціною.

Нарис.В.1 - В.4Додатку Внаведені результати структурного аналізу та АВС - аналізу реалізації товарного асортименту шин ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2007 - 2009 рр.

Як показують результати проведеного аналізу (рис.В.3 -В.4), продукція заводу має класичний розподілпо принципу Парето [22] - 20% номенклатури продукції, тобто- 3 вида шин з 14 випускаємих типорозмірів (EUROTIREU-11 (40.00-57), EUROTIREU-12 (33.00-51), EUROTIREU-12 (27.00-49)) забезпечують 80%доходу від реалізації продукції.

В роботі Романова О.О. [49] в результаті дослідження була запропонована нова методика оцінки результативності та ефективності маркетингової діяльності підпри-ємства, що ґрунтується Інкубатор різних виробників типо нест синтезі двох наукових підходів до визначення ефективності маркетингової Інкубатор різних виробників типо нест та Інкубатор різних виробників типо нест самих показників результативності таефективності маркетингової діяльності:

- на першому етапі оцінки ефективності маркетингової діяльності слід за допо-могою АВС-аналізу виявити значущість та цінність кожного Інкубатор різних виробників типо нест критеріїв результа-тивності для підприємства, що аналізується;

- потім на основі експертного або статистичного методу Інкубатор різних виробників типо нест відпо-відність маркетингової діяльності цим критеріям, беручи за еталон 100%;

- визначити загальний показник відповідності критеріям результативності мар-кетингової діяльності підприємства (табл.2.3).

На другому етапі, згідно методики Романова О.О.

[49], слід розрахувати показ-ники ефективності маркетингової діяльності, знову ж таки, виходячи з пріоритетів підприємства та значущості цих показників для нього.

Ізвсіх показників ефективності найбільш об'єктивними є показники «частка ринку» та «прибутковість».

Показник «частка ринку», в залежності від цілей підприємства на певному ринку чи території, може надавати ту інформацію, яка дозволить зрозуміти ступінь досягнення цієї цілі. При постановці цілі - визначення конкурентноздатності продук-ції - використовується класичний показник «частки ринку», який розраховується як: дохід від продажу в відсотковому відношенні до обсягу продажу на ринку або обсяг продажу в кількісних вимірниках в відсотковому відношенні до обсягу продажу в кількісних вимірниках в цілому по ринку.

Таблиця 2.3

Визначення загального показника результативності маркетингової діяльності підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ» за даними аналізу 2006 - 2010 рр.

для проведення АВС - аналізу

№ п/п

Показник результативності

Вага для АВС

Частка

Відсоток відповідності

Коефіцієнт

Результат

1

Зрозумілість

В

10,5%

90%

0,9

9,5%

2

Задоволення потреб споживачів

В

10,5%

100%

1,0

10,5%

3

Інноваційність

А

21,1%

100%

1,0

21,1%

4

Стратегічна креативність

В

10,5%

80%

0,8

8,4%

5

Автентичність

С

5,3%

50%

0,5

2,6%

6

Довіра споживача

В

10,5%

75%

0,75

7,9%

7

Здатність до змін

А

21,1%

100%

1,0

21,1%

8

Відповідність стратегічному баченню

В

10,5%

100%

1,0

10,5%

9

Загальний показник

100%

91,6%

При постановці цілі - визначення сили (ваги) компанії на ринку - використо-вується показник «відносна частка ринку», який розраховується як: відношення рин-кової частки бренду до ринкової частки найбільшого за обсягами продажу бренда-конкурента.

На третьому етапі порівнявши показники результативності та ефективності маркетинговоїдіяльності по підприємству в цілому та по окремим об'єктам струк-тури системи збуту (регіонам, клієнтам, каналам збуту) можна дати оцінку загальній системі маркетингової Інкубатор різних виробників типо нест підприємства та знайти шляхи покращення показ-ників по неефективним об'єктам структури збуту.

Таблиця 2.4

Основні фінансово- економічні показники діяльностіТОВ «УЗ ПВГШ» у 2006 - 2010 рр.

Як показує аналіз даних, наведених в табл.2.4, фінансово-господарська діяльністьТОВ «УЗ ПВГШ»характеризується наступними показниками:

1.

Власний капітал підприємства за рахунок збиткової роботи у 2004 - 2005 рр. при рівні статутного капіталу 10,5 млн.грн. у 2006 - 2007 рр. складав від 0,22 млн. грн. до 1,8 млн.грн., при цьому підприємство мало залучені довгострокові банківські кредити у розмірі 282,0 - 349,0 млн.грн., за рахунок яких та поточних комерційних кредитів фактично і здійснювалась Інкубатор різних виробників типо нест.

У 2008 році обсяг довгострокових банківських кредитів, як єдиних джерел діяльності підприємства, зріс до рівня 522,0 млн.грн., при цьому за рахунок впливу фінансової та кон'юнктурної світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр., у 2009 -2010 рр.

єдиний кредитор підприємства ПАТ КБ «Приватбанк» перевів всі довгострокові кредити в короткострокові, тобто ввів вимогу на дострокове повернення кредитів. У 2010 році рівень короткострокових кредитів «Приватбанка», наданих підприємству зріс до рівня 638 млн.грн.

Інкубатор різних виробників типо нест

при сумарному обсягу джерел пасивів балансу підпри-ємства551 млн.грн., тобто економічна схема роботи підприємства є «абсурдною», оскільки кредити видані банком без забезпечення.

При цьому слід врахувати, що практично 200 % валового прибутку підпри-ємства від операційної діяльності витрачались на сплату відсотків за надані ПАТ КБ «Приватбанк» кредити.

Тобто підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» практично весь прибуток перераховувало в «Приватбанк», при цьому постійно маючи збитковість діяльності та відповідну несплату податків на прибуток.

3.

Враховуючи схему «перекачування доходу в банк» «Приватбанку», рентабельність продаж продукції підприємства з рівня 0,5% у 2007 році знизилась до рівня -140% у 2010 році.

4. При цьому власний капітал ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2010 році за рахунок постійної Інкубатор різних виробників типо нест діяльності досяг рівня (- 338 Інкубатор різних виробників типо нест, тобто при рівні статутного капіталу підприємства 10,5 млн.грн.

- фактично підприємство повний фінансовий банкрот, яке живе за рахунок схеми «Приватбанка»:

- постійне нарощування кредитування підприємства;

- максимальний рівень експорту продукції та отримання бюджетного відшкодування ПДВ;

- вилучення прибутку та бюджетного відшкодування ПДВ з підприємства в «Приватбанк» за рахунок сплати відсотків за надані кредити (практично без забезпечення з боку підприємства);

- реалізація продукції підприємства в офшорну зону за мінімальними цінами в підконтрольну «Приватбанку» структуру концерну EUROTIRE S.A.;

- реалізація продукції підприємства на світовому ринку за Інкубатор різних виробників типо нест цінами та залишення прибутку на рахунках оффшорних зон.

4.

Фактично, проведений аналіз показує, що українське підприємство з 100% іноземними інвестиціями ТОВ «УЗ ПНВГШ» за схемами ПАТ КБ «Приватбанк» перетворене в безбалансове відділення підконтрольного «Приватбанку» міжнародного концерну офшорної зони EUROTIRE S.A.

(Британські Вірджинські острови).

5.Продовження виробництва на підприємстві ТОВ «УЗ ПНВГШ» здійснюється за рахунок «фінансової піраміди» схемної підтримки ПАТ КБ «Приватбанк» в перспективі післякризового відродження попиту на ПНВГШ в світі та неефективності банкрутства підприємства в умовах відсутності інвестора, який покриє його борги перед ПАТ КБ «Приватбанк».

6.

Маркетингова та збутова діяльність повністю контролюється маркетинговою політикою головного офісу концерну EUROTIRE в США.

2.2 Аналіз макромаркетингового середовища зовнішньоекономічної діяльності ТОВ „ УЗ ПНВГШ ”

Макромаркетингове Інкубатор різних виробників типо нест ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2008 - 2011 рр. визначається наступними основними факторами:

- перехід у 4 кварталі макроекономіки України під значний вплив світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр.;

- суттєве падіння обсягу світового попиту на продукцію експортно-орієнтованих секторів економіки України, а головне на продукцію добувної промисловості розробки в «відкритих» кар'єрах (залізні руди, марганцеві руди та інш.);

- різке зниження з 4 кварталу 2008 року потреби у експлуатації кар'єрних самоскидів в Україні, оскільки склади ГОКів Інкубатор різних виробників типо нест переповненні рудною продукцією, яка не мала Інкубатор різних виробників типо нест ані на внутрішньому, ані на зовнішньому ринках;

- відповідно, різке зниження як на світовому, так і внутрішньому ринку України потреби у нових понад великогабаритних шинах для кар'єрних самоскидів;

- падіння курсу національної валюти України з рівня 4,85 грн./ 1 USD у 3 кварталі 2008 року до рівня 7,7 грн./ 1 USD станом на кінець 4 кварталу 2008 року та подальше падіння і стабілізація на рівні 7,95 - 8,0 грн./ 1 USD з 3 кварталу 2009 року;

- дефіцит валютних коштів для придбання імпортної сировини, яка на 70% складає потреби виробничого процесуТОВ «УЗ ПНВГШ»;

- банківська криза відтоку ресурсів в Україні та примусове переведення банками наданих довгострокових кредитів в короткострокові, різке підвищення відсоткових ставок за надані кредити, відмова у наданні нових довгострокових кредитів.

Рис.2.2.Динаміка поквартального обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2008 - 2011 рр.

(в приведених цінах до курсу 8,0 грн. / 1 USD) [58]

Аналіз графіків, наведених на рис. 2.2 - 2.4 показує, що вплив світової фінан-сової кризи 2008 - 2009 рр.

в українській макроекономіці характеризується наступ-ними показниками (у приведених цінах з врахуванням девальвації національної валюти України) [58]:

1)З 4 кварталу 2008 року розпочалось значне падіння рівня щоквартального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, яке досягло рівня 43,1% у 1 кварталі 2009 року відносно рівня 3 кварталу 2008 року ( «дно національної кризи»).

Рис.2.3Динаміка поквартального рівня частки валового внутрішнього продукту (ВВП)України, виробленого в добувній промисловості, у 2008 - 2011 рр.

(в приведе-них цінах до курсу 8,0 грн. / 1 USD)[58]

Поступове відновлення поквартального ВВП України до рівня 70,0% від передкризового Інкубатор різних виробників типо нест (3 квартал 2008 р.) відбулось тільки у 3 кварталі 2010 року та застабілізувалось на цьому рівніу 2011 році.

2)Падіння щоквартального ВВП в добувній промисловості України у 4 кварталі 2008 року досягло рівня 41,0%відносно рівня 3 кварталу 2008 року, та продовжилосьдо рівня 32,6% у 2 кварталі 2009 року («дно кризи»).

Поступове відновлення поквартального ВВП добувної промисловості України до рівня 63,5% від передкризового рівня (3 квартал 2008 р.) відбулось тільки у 2 кварталі 2010 року, а поступове підняття до рівня 85,4% відбулось у 2 кварталі 2011 року.

3) Падіння щомісячного рівня добутку залізних руд та концентратів в «відкри-тих» басейнах України розпочалось з липня 2008 року та у жовтні 2008 року досягло рівня 34,8% від рівня липня 2008 року ( «дно кризи видобутку» - практична зупинка кар'єрів на початку 4 кварталу 2008 року за рахунок відсутності попиту на продук-цію).

Поступове відновлення до рівня 95% здійснено тільки у травні 2011 року.

Рис.2.4.Динаміка щомісячної добичізалізних руд та концентратів у добувній промисловості, у 2008 - 2011 рр. (в тис. тон/ місяць)[58]

Аналіз даних, наведених в табл.2.5, показуєщо після приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для імпорту ПНВГШ іноземного виробництва в Україну, ставка імпортного мита знизилась для цього виду шин з рівня 20% від митної вартості до рівня 7% від митної вартості (група 4011 20 90 90).

Ставка вивізного (експортного) мита на шинну продукцію не змінилась та залишилась на рівні 0%.

Таблиця 2.5

Імпортне мито на групу 4011 по УКРТЕЗД *

КодУКТЗЕД

Назва

Повна ставка мита, %

4011

Шини пневматичні гумові нові:

4011 10 00 00

- для легкових автомобілів (включаючи автомобілі з кузовом типу "універсал" та спортивні автомобілі)

15, але не менш як 5 євро за 1 шт

4011 20

- для автобусів і вантажних автомобілів:

4011 20 10 00

- - з індексом навантаження не більш як 121

15, але не менш як 5 євро за 1 шт

4011 20 Інкубатор різних виробників типо нест - з індексом навантаження понад 121:

4011 20 90 10

- - - з індексом навантаження більше 220, але менше 244

7

4011 20 Інкубатор різних виробників типо нест 90

- - - інші

7

4011 50 10 00

- - безкамерні шини

20

4011 91 30 00

- - - для транспортних засобів і механізмів, які використовують у будівництві

20

4011 91 90 00

- - - інші

7

* [60]

Таким чином, після вступу в СОТ Україна Інкубатор різних виробників типо нест рівень захисного бар'єру від імпортних ПНВГШ, тобто для ТОВ «УЗ ПВНГШ» виникли додаткові негативні фактори зростання конкуренції з імпортною продукцією (особливо з Китаю).

В той же час, вступ України до СОТ практично зняв всі квоти для експорту ПНВГШ українського виробництва на ринки світу, та й Україна не обмежила їх експорту.

В табл.2.6 наведені результати проведено детального аналізуза схемою: фактор (опис, суть) > його вплив (можливість/загроза) > напрям впливу (попит, пропозиція, якість конкурентного середовища) > реакція підприємства (ймовірні шляхи зменшення впливу негативного фактору/шляхи використання дії позитивного фактору).

Коефіцієнт значущості фактора - це питома вага фактора (0 - 1) в сумарному впливі факторівна діяльність підприємства.

Таблиця2.6

Вплив визначальних політико-правових та економічних макрофакторівна діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Фактор

Коеф-т значущ.

Загроза

Можливість

Реакція підприємства

1.

Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'є-рів для імпорту ПНВГШв Україну/ експорту ПНВГШ в країни світу

0,05

Зростання конкуренції за рахунок імпорту шин із Білорусії та Китаю

Охоплення більшої частки ЗЕД-ринку

Побудова схеми транзитного екс-порту в офшорну зону через головний офіс EUROTIRE

2.

Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів загального ВВП

0,05

Зменшення попиту Інкубатор різних виробників типо нест шини за рахунок зиен-шення їх зносу

Можливість використання для розвитку відсутня

Перехідна схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією.

строку роботи

3.

Вплив світової фінансової кризи на різке Інкубатор різних виробників типо нест обсягів ВВП, яке виробляється у добувній промис-ловості

0,05

Зменшення попиту на шини за рахунок зиен-шення їх зносу

Можливість використання для розвитку відсутня

Перехідна схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією. строку роботи

4.

Вплив світової фінансової кризи на різке падіння об-сягів добутку руд у «відк-ритих» кар'єрах, зупинка кар'єрного автопарку

0,15

Зменшення попиту на шини за рахунок зиен-шення їх зносу

Можливість використання для розвитку відсутня

Перехідна схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією.

строку роботи

5.

Вплив світової фінансової кризи на різку девальва-цію нац валюти України

0,05

Зменшення по-питу на шини

Можливість використання для розвитку відсутня

Зменшення продаж ПНВГШ на внутріш-ньому ринку

6.

Вплив світової фінансової кризи на кризу в банківсь-кому секторі України

0,2

Зменшення обсягів банків-ського креди-тування

Можливість використання для розвитку відсутня

Перехід на довгострокове кредитування в іноземних банках

7

Вплив світової фінансової кризи на кризу в валют-них ресурсах для поста-вок імпортної сировини для Інкубатор різних виробників типо нест прцесів

0,2

Зниження якості при переході на більш дешеву Інкубатор різних виробників типо нест використання для розвитку відсутня

Перехід на схему виготовлення шин по схемі «даваль-ницької сировини»через головний офіс EUROTIRE SA

8

Відновлення економічно-го стану виробництва в західних економіках у 2010 - 2011 році

0,25

Загроза

діяльності

відсутня

Охоплення більшої частки ЗЕД-ринку

Відновленнясхеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс EUROTIRESA

Для промислового ринку в рамках опису факторів впливу демографічного сере-довища наводятьпромислову демографію.

Оскільки ТОВ «УЗ ПНВГШ» є монопольним підприємством в Україні та випускає виключно промислову продукцію для спеціальних підприємств, вплив демографічного середовища України на діяльність підприємства здійснюється тільки за параметрами демографії робочої сили в м.Дніпропетровську (де розташоване підприємство повного циклу) та Дніпропетровської області.

Проведене в магістерській роботі дослідження показує, що обсягів трудового потенціалу м.Дніпропетровська, на території якого розташований ТОВ «УЗ ПНВГШ»,достатньо для Інкубатор різних виробників типо нест потреб та розщиреннявиробництва.

В м.Дніпропетровську є Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, який випускає кадри для хімічної та гумо-хімічної промисловості.

В складі ТОВ «УЗ ПНВГШ» є бувший НДІ крупногабаритних шин, науково- проектні кадри якого розробили та впровадили в виробництво 14 видів понадвеликогабаритних шин, а,головне, не імігрували за кордон разом з досвідом наукових розробок.

Таким чином, обсягів наукового - технологічного кваліфікованого трудового потенціалу м.Дніпропетровськадостатньо для потреб виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ», що ї визвало зацікавленість інвесторів з міжнародного концерну EUROTIRE SA (Британські Вірджинські острови), які відродили та модернізувалипідприємство з стану банкрутства та ліквідації.

Основною трудосоціальною проблемою для ТОВ «УЗ ПНВГШ» є низкий рівень заробітної плати на виробництві (на -30% нижчий від рівня середньомісячної заробітної плати в промисловості Інкубатор різних виробників типо нест у 2011 році), що негативно сприяє відтоку працівників з заводу.

Таблиця2.7

Вплив визначальних демографічних макрофакторівна діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Фактор

Коефіцієнт значущості

Загроза

Мож-

ливість

Реакція Інкубатор різних виробників типо нест за останні 10 років кількості населення України на 6 млн.

чол.

0,3

Зниження трудового Інкубатор різних виробників типо нест використання для розвитку відсутня

Впровадження но-вих автоматизова-них технологій виробництва із зниженням обся-гів потреби в кад-рах робітників

2

Старіння населення

0,15

Зниження трудового потенціалу, природня втрата трудо-вого досвіду

Можливість використання для розвитку відсутня

Впровадження технологій япон-ського менедж-менту передачі досвіду та автома-тизація технологій

3

Відтік основної частини населення у великі міста (3/4 населення проживає у містах)

0,15

Загроза

діяльності

відсутня

Можливість розширення чисельності та заміни робітників

Створення умов для спеціалізова-ного прискорення навчання робіт-ників робочих спеціальностей

4

Міграційні процеси (відтік значної части-ни кваліфікованих кадрів за кордон) на рівні 7 - 8 млн.осіб в працездатному віці

0,4

Додаткові вит-рати на підго-товкута оплату кваліфікованих кадрів, втрата ключових науково-техно-логічних компетенцій

Можливість використання для розвитку відсутня

Підвищення з/плати науково-інженерному персоналу, ціл-ьова підготовка молодих спеціа-лістів в Інкубатор різних виробників типо нест ДХТУ

В табл.

2.8 наведені основні досліджуємі факторів впливу природно-геогра-фічного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Перелік сировини та матеріалів, які необхідні для виробництва ПНВГШ,прак-тично 70%виготовляється за кордономі повинно бути імпортоване в Україну (особливо натуральний та синтетичний каучук, найрит и латекс).

Таблиця 2.8

Вплив природно-географічного середовища України на діяльність підприємства

-

ливість

Фактор

Коефіцієнт значущості

Загроза

Мож

Реакція Інкубатор різних виробників типо нест по кліматичній зоні джерел та виробництв нату-ральних каучуків для виробництва шин

0,4

Підвищення ціни на товар

Можливість викорис-тання для розвитку відсутня

Підтримка роз-витку виробництва синтетичного каучука в Україні, вхід до акціонерівпідприємства

2.

Розташування під-приємства прямо на окраїні території великого міста та ство-рення великого техногенного рівня про-мислового впливу на природне сере-довище («кислотні лівні», пил, загазо-ваність)

0,15

Підвищення ціни на товар

Можливість викорис-тання для розвитку відсутня

Будівництво під-приємством сис-теми очисних спо-руд та зменшення витрат на штрафи за порушення екології міста

3.

Наявність надлишку водних та енерге-тичних ресурсів, стратегічних шляхів наземних транспортних коридорів та наявність аеропорту поблизу підприєм-ства в м.Дніпропетровську

0,15

Загроза

діяльності

відсутня

Зниження ціни на товар

Використання мождивостей регі-ону для зниження собівартості продукції

4.

Наявність в Дніпропетровській областіметалургійних виробництв по поставці металокорду для виробництва, а також машинобудівних підприємств по виготовленню оснасткивиробництва

0,1

Загроза

діяльності

відсутня

Зниження ціни на товар

Використання мождивостей регі-ону для зниження собівартості продукції

5.

Географічне розміщення другого під-приємства концерну EUROTIRE SAв Румунії(Східна Європа),що дозволяє застосувати автомобільний транспорт з часом виконання заказу до 3 суток на доставку партій сировини в рамках внутрішнього накопичення та роз-поділу сировини в концерні

0,1

Загроза

діяльності

відсутня

Зниження ціни на товар

Оперативне виконання заказів, зменшення запасів на складах в Україні

6.

Наявність виходу в Чорне море через грузові порти Інкубатор різних виробників типо нест Миколайові та Одесі, що дає можливість прямих поставок сировини в Україну зАзії та Африки

0,1

Загроза

діяльності

відсутня

Зниження ціни на товар

Використання мождивостейзниження собівар-тості продукції

В табл.

2.9 наведеніфактори впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

1. Після перетворення України на самостійну державу, на території країни залишилось 3 заводи по виробництву шин: ЗАТ «Дніпропетровський шинний завод», завод ЗАТ «Россава» та ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин».

Підприємства мають 30 - 40 історію Інкубатор різних виробників типо нест шин та освоєння все більш досконалих технологій, Інкубатор різних виробників типо нест використовують виробничий та технологічний досвід для створення сучасних шин на базі передових матеріалів Інкубатор різних виробників типо нест технологій.

2.

Наявність в Україні великої кількості хіміко-технологічниї навчальних закладів та науковихцентрів. Велика кількість хіміко-технологічних закладів сприяє підготовці висококваліфікованих працівників у сфері виготовлення шин. ТОВ «УЗ ПНВГШ», утримуючи в якості науково-дослідницького Інкубатор різних виробників типо нест структуру бувшого державного НДІ крупногабаритних шин, проводить активну співпрацю з науковими центрами та навчальними закладами.

.

Таблиця 2.9

Вплив науково-технічного середовища України на діяльністьпідприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Фактор

Коефіцієнт значущості

Загроза

Можливість

Реакція підприємства

1.

Широке використання передових матеріалів та технологій у виробництві шин

0,5

Моральне застаріння технологій виробництва

Збільшення частки ринку за рахунок виробництва нових товарів

Активна розробка нових типороз-мірів шин на но-вих технологіях

2.

Наявність в Україні великої кількостінавчальних закладів та науковихцентрів

0,5

Розрив виробництва та навчаль-них закла-дів, науково-технічних центрів

Ознайомлення з продукцією, співпраця по розробці нових шин.

Співпраця з дани-ми установами, проведення спіль-них наукових досліджень, ста-жування студентів на підприємстві

В табл.

2.10 наведеніфактори впливу соціально-культурного середовища Украї-ни на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Досвід розвитку виробництва шинної продукції в Дніпропетровську на протязі 45 років сформував високі стандарти та передові технології по виробництву понадвеликогабаритних шин діагонального типу.

Тому корпорація EUROTIRE SA свою діяльність на світовому ринку побудувала на принципах конкурентності двох заводів:

- модернізований завод по виробництву понадвеликогабаритних шин діагональної конструкціїта власної технології виготовлення в Дніпропетровську на Україні;

- новий заводпо виробництву понадвеликогабаритних шин радіальної конструкціїта придбаної технології виготовлення в Румунії.

Порівняння Інкубатор різних виробників типо нест витрат та якості двох конструкцій понадвели-когабаритних шин в експлуатації в різних частинах світу на різних типах кар'єрних самоскидів дозволить концерну виявити оптимальне співвідношення в обсягах інвестування розвитку обох заводів в залежності від рівнів світового попиту на їх продукцію.

Таблиця 2.10

Фактори впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Фактор

Коефіцієнт значущості

Загроза

Мож-

ливість

Реакція підприємства

1.

Розвиток високих техно-логічних стандартів ви-робництва шинв Україні

0,5

Технологічна відсталість

виробництва

Зростання обсягів виробництва

Підприємство працює на заказ корпорації по впровадженню нових технологій

2.

Експортна орієнтованість продукції, що потребує світового рівня технології та культури виробниц-тва

0,5

Вілсутність сертифікації виробництва за світовим рівнем

Зростання обсягів виробництва

Підприємство постійно працює над оновлен-ням асортименту згідно світовим вимогам та попиту

2.3 Аналіз впливу мікромаркетингового та внутрішнього середовищадіяльності ТОВ „ УЗ ПНВГШ ” на зовнішньоекономічну діяльність

Метою аналізу мікромаркетингового середовища діяльності підприємстває ви-явлення тих визначальних факторів микромаркетингового середовища, які вплинули на виникнення маркетингової управлінської проблеми(МУП) та способи їх подолання [23]:

- Аналіз споживачів в рамках попиту ринку;

- Аналіз конкуренції в рамках Інкубатор різних виробників типо нест ринку;

- Аналіх постачальників;

- Аналіз посередників;

- Аналізконтактних аудиторій.

1.

Аналіз споживачів

Проведений аналіз структурного попиту споживачів на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ»показав:

а) попит на окремий типорозмір шин, який визначається наявністю у споживачів відповідного класу автомобільної кар'єрної техніки характеризується значним рівнем попиту на типорозміри:

- 24.00 -35 U11 - 17,4% обсягу продаж;

- 27.00-49 U12 - 14,1% обсягу продаж;

- 33.00-51 U11,U12 - 26.7% обсягу продаж;

- 40.00- 57 U11 - 27,7% обсягу продаж.

А рівень попиту на інші типорозміри шин носить незначний характер індиві-дуальних заказів під нестандарту автотехніку кар'єрів (фронтальні навантажувачі, вуглевози, рідкі модели кар'єрних самоскидів).

б) попит споживачів внутрішнього ринку України характеризується:

- 24.00 -35 U11 (<10% продукції іде на внутрішній ринок);

- 27.00-49 U12 (<10% продукції іде на внутрішній ринок);

- 33.00-51 U11,U12 (до 28% продукції іде на внутрішній ринок);

- 40.00- 57 U11(<3,6% продукції іде на внутрішній ринок);

На внутрішньому ринку основними споживачами ПНШГШ шин є:

1.

Прямі споживачі (ГЗК та каолінові кар'єри відкритого добутку в Україні): ГЗК Інгулецький,ГЗК Північний,ГЗК Центральний,ГЗК Південний, ГКВР ВАТ Полтавський, ГКВР «Украинский Каолин», ГКВР «Тельмановский карьер».

2. Посередники (постачальники шин для прямих споживачів):Укртехпром,Промінвестекскавація, ЭлітТрансСервіс ТОО, Альтех ТМ-Сервіс, Сигма СейлЧП, Стройекспорт ООО, Маркет-сервіс.

в) попит споживачів зовнішнього світового ринку зосереджений на всіх типо-розмірах шин, при цьому основні види шин на експорт розподіляються як.

- 24.00 -35 U11 (>90% продукції іде на експорт);

- 27.00-49 U12 (>90% продукції іде на експорт);

- 33.00-51 U11,U12 (до 72% продукції іде на експорт);

- 40.00- 57 U11(>96,4% продукції Інкубатор різних виробників типо нест на експорт);

- інші типорозміри шин для вуглевозів та фронтальних навантажувачів прак-тично 100%іде на експорт, оскільки в кар'єрах України не застосовуються ( відкри-тих вугільних кар'єрів в Україні немає).

Основними імпортерами експортної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» є наступні фірми посередники (Британські Вірджинські острови, Росія та Казахстан) та окремі прямі споживачі (Росія):Industy Supplay TOO.Республика Казахстан; АНВ-Групп ООО, Россия;Алроса АК ЗАО, Россия;EUROTYRE S.A.

(Британські Вірджинські острови); ООО «Евротайп» (посередництво EUROTYRE S.A.в м.Кемерово, Росія);- ОАО «Угольная компания Кузбасразрезуголь», Росія;ОАО «Евразруда» (Ірбінськв філія), Росія.

В табл. 2.11 наведений опис мотиваційного поля споживачів шинної продукціїТОВ «УЗ ПНВГШ» згідно проведеногоаналізуринку шляхом сегментації.

Таблиця 2.11

Опис мотиваційного поля споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ»

ійний прибуток при перепродажі OTR -шин -

EUROTIRE (Британські Вірджинські острови)

Нестача

Потреба

Комплекс маркетингу

Елемент КМ

Специфіка елементу КМ

Комерц

Використаннярекламного комплексута внутриконцернових знижених цін на експортну продукцію

Використання схем зниження собівартості продукції за рахунок схем давальницької сировини

Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах (ГЗК та ГВР України) при відсутності коштів на їх придбання

Маркетингова програма просування при продажу OTR - шин за схемою фінансового лізингу

Завоювання частини внутрішнього ринку за рахунок впровадження післяпродажного сервісу, ремонту та утилізації шин

Комерційний прибуток при перепродажі Інкубатор різних виробників типо нест -шин -

Посередники в Україні

Використання рекламного комплексу просування

Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці

Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах(ГЗК та ГВР в Росії)

Використання для просування структур представництв концерну EUROTIRE (Британські Вірджинські острови) в країнах експорту

Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці

Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах(ГЗК таГВР в Казахстані)

Використання для просування структур представництв концерну EUROTIRE (Британські Вірджинські острови) в країнах експорту

Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці

Комерційний прибуток при перепродажі OTR -шин -

Посередники в Росії

Використаннярекламного комплексута внутриконцернових знижених цін на експортну продукцію

Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці

При сегментації мотивації споживачі ПНВГШ розділені на 2 групи:

1.

Группа споживачів (розділ «Нестача») у яких є нестача оборотних коштів тавиробнича потреба в ПНВГШ для виконання технологічних процесів - прямі спожива-чі;

2. Группа споживачів (Розділ «Потреба») у яких є надлишок вільних оборотних коштів, але вони самі не споживають ПНВГШ - непрямі споживачі (посередники), яких зацікавлює можливість отримати прибуток на вільний оборотний капітал.

Відповідно, до каждої з груп застосовуються свої інструменти комплексу марке-тингу (елементи комплексу) на етапі збуту (просування) продукції.

Комплекс маркетингу [] -це набір змінних факторів, що піддаються контролю, сукупність яких фірма використовує в бажанні викликати бажану зворотну реакцію з боку цільового ринку.Багаточисленні можливості комплексу маркетингу можна об'єд-нати в чотири основні групи (4 „Р”): товар, ціна, розподіл, просування.

Розподіл товарів є одним із найважливіших елементів комплексу маркетингу, внаслідок чого політика розподілу повинна бути органічно поєднана з іншими елемен-тами комплексу маркетингу -- характеристиками товару, його позиціюванням на рин-ку, ціновими параметрами, методами просування.

Просування - це діяльність фірми з розподілу відомостей про переваги свого товару та переконання цільових споживачів купувати їх.

Комплекс просування - це набір засобів впливу на цільові сегменти ринку або інші контактні аудиторії з метою формування прихильного ставлення до підприємства, його цілей та завдань, товарів і/або послуг.Комплекс просування здійснює комунікаційний вплив завдяки дії своїх елементів. Серед головних елементів - такі: реклама, стимулювання продажу продукції, зв`язки з громадскістю Інкубатор різних виробників типо нест рілейшн), особистий(персональний) продаж, прямий маркетинг, брендинг, спонсорство.

Вибір конкретних засобів просування значною мірою визначається базовою маркетинговою стратегією компанії: стратегією проштовхування (для дилерів чи оптовиків - посередників) або стратегією притягнення (для кінцевого споживача).

Таблиця2.12

Факторивпливу споживчого середовищана діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»та Інкубатор різних виробників типо нест відповідної маркетингової Інкубатор різних виробників типо нест підприємства

OTR-шини на внутрішньому ринку України за рахунок зниження платоспроможності ГЗК

Фактор

Коефіцієнт значущості

Можливість

Загроза

Реакція підприємства

1.

Зниження попиту на

0,25

Можливість використання для розвитку відсутня

Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва

Реалізація маркетингової програми продажу шин в фінансовий лізинг

2.

Зниження попиту на брендові OTR - шини на світовому ринкуза рахунок зниження платоспроможності іноземних ГЗК

0,5

Зростання частини світового ринку за рахунок низькоїціни на українські шини

Загроза для підприємства відсутня

Отримання сертифікатів основних виробників кар'єрної автотехніки для шин українського виробництва

3.

Конкурентний тиск ВАТ «Бєлшина» (Білорусь) на монопольну поставку шин для комплектаціїавто техніки «Бєлаз» (Білорусія)

0,15

Можливість використання для розвитку відсутня

Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва

Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні

4.

Конкурентний тиск фірм «Bridgestone» (Японія)та

Michelin» (Франція)на монопольну поставку шин для комплектаціїавто технікиз США, Німеччини та Японії

0,10

Можливість використання для розвитку відсутня

Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва

1.

Отримання сертифікатів основних виробників кар'єрної автотехніки для шин українського виробництва

2. Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні

2.

Аналіз конкуренції

Мікромаркетингове середовище діяльності ТОВ «УЗ ПВГШ» характеризується відсутністю в Україні заводів по випуску кар'єрних самоскидів і навантажувачів, для яких планово проектувались би та випускались ПВГШ. Таким чином, ТОВ «УЗ ПВГШ» працює для випуску ПВГШ для кар'єрних самоскидів і навантажувачів, спроектованих та побудованих в інших країнах світу, з орієнтацію на ПВГШ певних світових виробників.

Ринок понадвеликогабаритних (ПВГШ) шин для кар'єрних самоскидів і навантажувачів - це особлива категорія товарного ринку світового масштабу (табл.2.13).

Учасників так званого «Елітного Клубу Виробників ПВГШ», що входять у своєрідну світову еліту виробників понадвеликогабаритних шин не так уже й Інкубатор різних виробників типо нест - можна перерахувати Інкубатор різних виробників типо нест пальцях однієї руки.

Перші рядки в списку учасників «Елітного Клубу Виробників» (ЕКВ) по праву займають французька компанія Michelin і японська Bridgestone - по праву високої якості продукції, впровадженню інноваційних технологій і «ноу хау», налагодженої системи збуту й технічного обслуговування, наявності виробничих потужностей по усьому світу, близькості до ринків збуту.

І це незважаючи на те, що виробництво ПВГШ не є для цих компаній основним бізнесом, у загальному обсязі виробництво ПВГШ займає всього лише 10-12%.

В той же час слід відмітити високі ціни на продукцію компаній Michelin і Bridgestone, не завжди належний рівень технічного обслуговування, відсутність значних інвестицій у розвиток і розширення виробництва ПВГШ, а також те, що Michelin і Bridgestone працюють тільки з великими клієнтами, Інкубатор різних виробників типо нест ігноруючи середні й невеликі гірничо-добувні компанії.

Таблиця 2.13

Основні світові виробники OTR шин для кар'єрних вантажних автомобілів *

Типорозмір

К-сть слоїв

Застосування на кар'єрних самоскидах марки

Рисунок

Фірма -виробник

18.00-33

32pr

Komatsu HD325

E4

General

18.00-33

32pr

Euclid-Hitachi

E-3

General

18.00R33

32pr

Caterpillar 769

E4

General

18.00R33

32pr

Komatsu HD405-7

E4

Bridgestone

18.00R33

32pr

Caterpillar770

E4R

Michelin

21.00R33

32pr

Caterpillar 772

E4

Michelin

21.00R35

32pr

БелАЗ 7547

E4

Bridgestone

21.00-35

36pr

Hitachi EH1100

E4

Yokohama

21,00R35

36pr

Terex TR45

E4

Goodyear

24,00R35

36pr

Caterpillar 775F

E4

Michelin

24,00-35

36pr

Komatsu HD605-7

E4

Toyo

24.00R49

36pr

Caterpillar 777B

E4

Michelin

31\80R49

36pr

HitachiEH1700

E4

Michelin

27,00-49

48pr

Dresser\Comatsu 325M

E4

General

27.00R49

48pr

KomatsuHD785

E4

Michelin

27,00R49

48pr

Caterpillar 777

E4

Toyo

30.00R51

48pr

MT 3000 Mining Truck

E4

Goodyear

33.00R51

48pr

Terex MT 3300

E4

Michelin

33,00-51

58pr

Caterpillar785C

E4

Goodyear

36.00R51

58pr

Terex MT 3600B

E4

Michelin

37.00R57

58pr

Caterpillar789C

E4

Goodyear

40.00R57

58pr

Komatsu830E

E4

Goodyear

40.00-57

78pr

Unit Rig MT 3700AC

E4

California

42\90R57

78pr

Terex 3700

E4

Bridgestone

44\80R57

78pr

Terex 3700

E4

Michelin

46\90R57

78pr

Komatsu830E-AC

E4

Bridgestone

46\90R57

78pr

MT 4400 Mining Truck

E4

Goodyear

50\80R57

78pr

HitachiEH4500-2

E4

Michelin

50\90R57

78pr

HitachiEH4500-2

E4

Michelin

53\80R63

78pr

Komatsu930E

E4

RECAPS

55\80R63

78pr

Terex Unit Rig MT 5500

E4

RECAPS

56\80R63

78pr

Terex Unit Rig MT 5900АС

E4R

Michelin

59\80R63

78pr

Caterpillar 797

E4

Bridgestone

* [62]

Американська офшорна компанія Eurotire з 2006 року настільки стрімко ввірвалися в число учасників «Елітного Клубу Виробників», що лідери у виробництві КГШ вчасно не змогли зреагувати на появу ще одного конкурента.

Компанія Eurotire Інкубатор різних виробників типо нест себе як «новий світовий лідер в області дизайну, виробництва й наданні послуг по технічній підтримці OTR шин для гірничо-добувної промисловості».

Дійсно, спеціалізована компанія Eurotire - єдина із всіх компаній «Елітного Клубу Виробників», що випускає тільки великогабаритні шини тільки для гірничо-добувної промисловості(кар'єрної техніки). Компанія Eurotire - єдина, котра змогла за досить короткий строк (три роки) побудувати завод з виробництва радіальних КГШ у Румунії.

Обсяг інвестицій склав більше 300 млн. доларів. Результат - високотехнологічне виробництво світового рівня, а оснащенню науково-технічної лабораторії може позаздрити будь-який світовий університет. Коли ж компанія придбала та модернізувала на Україні єдиний завод діагональних ПВГШ на Україні (близько 70 млн. доларів) - ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин», м.Дніпропетровськ, то всі зрозуміли, що Eurotire - це серйозно й надовго.

Крім цього, Eurotire є першою і єдиною на всьому пострадянському просторі компанією, що вдостоїлася нагородження Бронзовим Сертифікатом Якості Постачальника (SQEP) від компанії зі світовим ім'ям Caterpillar.

У завершенні варто сказати, що продукція Eurotire має досить непогану якість, технічне обслуговування перебуває на високому рівні.

. В Україні ВАТ «Бєлшина» (основний конкурент «УЗ ПНВГШ»)представлено ТОВ «Український торгівельний дом «Бєлшина», офіс якого знаходться в м. Чернігові, а територіальні склади шин за адресами:1 склад:м. Харьков; 2 склад:м. Біла Церков;3 склад:м. Дніпропетровськ;4 склад:м. Макеевка;5 склад:м. Чернигів.

Фундаментальні особливості попиту, що мають місце на ринку ПНВГШ наведені в табл.

2.14.

Таблиця 2.14

Аналіз попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Особливості попиту

В чому проявляється означенахарактеристика

Вплив на діяльність підприємства

1. Інкубатор різних виробників типо нест попиту задежить від інтенсивності та розширення обсягів роботи гірничорудної промисловості

Негативний

2. Розширюваність

Обмежена попитом на продукцію гірничорудної промисловості та фінансовими обмеженнями гірничорудної промисловості

Негативний

3.

Еластичність, показник еластичності попиту щодо Інкубатор різних виробників типо нест невисока, оскільки розробники OTR - шин знаходяться в вертикально-інтегрованих корпораціях по виробництву автомобільної кар'єрної техніки, яка комплектується шинами власних заводів корпорацій

Негативний

4. Перехресна еластич-ність, показник перех-ресної еластичності

еластичності попиту за доходом

Перехресна еластичність середньої сили за рахунок заміни фірмової шинної продукції корпорацій на більш дешеву продукцію неінтегрованих виробників шин для різних кар'эрних самоскидів

Позитивний

4.

Парність (зв'язаність)

Не відслідковується

Не впливає

5. Раціональність

Попит раціональний, обмежений фінансовими можливостями гірничорудної промисловості

Негативний

6. Сезонність

Не відслідковується

Не впливає

7. Нестійкість

Нестійкий, залежить від сертифікації шинної продукції виробника виробниками кар'єрних самоскидів, оскільки використання українських шин без сертифікації закордонними виробниками автотехніки кар'єрів практично обмежено

Негативний

8.

Поточний стан попиту

Прихований (потенційний)

Негативний

Проведений аналіз вказує на наступну специфіку маркетингових дій підприємства:

- в умовах монопольності заводу в Україні та відсутності в Україні заводів-виробників кар'єрної автотехніки обов'язковою умовою є отримання сертифікатів основних виробників автотехніки кар'єрів в світі;

- необхідно отримання сертифікації виробництва шинної продукції в Україні;

- оскільки обсяг попиту внутрішнього ринку України не перевищує 2000 шин на рік, а виробничі потужності ТОВ «УЗ ПНВГШ» становлять від 7500 до 9000 шин на рік, необхідна орієнтація маркетингової політики збуту в експортному напрямку;

- для завоювання своєї частки ринку ПНВГШ в Україні необхідно створити систему післяпродажного та ремонтно-обмінного сервісу шин, а також можливість скупки зношених шин на переробку, що суттєво підвищить конкурентоспроможність продукції заводу при оснащенні закордонної кар'єрної автотехнки в ГОКах України.

Структура попиту на продукцію УЗ ПНВГШ за 2007 - 2009 роки має наступні показники:

1) реалізовано шин на експортза 3 роки - 10654 штук, при обсязі попиту світового ринку 100000 штук на рік, тобто частка світового ринку становить 3,6%;

2) реалізовано шин на внутрішньому ринку Україниза 3 роки - 1591 штук, при обсязі попиту внутрішнього ринку 2000 штук Інкубатор різних виробників типо нест рік, тобто частка внутрішнього ринку становить 26,5%;

3) основні конкуренти заводу на внутрішньому ринку України:

- Bridgestone (Японія) - 18,9%;- Michelin (Франція) - 12,4%;

- Бєлшина - 41,2%;- інші- 1,0%.

Аналіз графіків динаміки попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» на внутріш-ньому ринку України та на світовому ринку у 2006 -2011 рр.наведених на рис.2.5, показує:

- з початком у 2008 році активної Інкубатор різних виробників типо нест світової фінансової кризи, рівень світового попиту на продукцію підприємства знизився на порядок (з рівня 40 илн.грн./ міс.

до рівня попиту внутрішнього ринку в 4-6 млн.грн./міс);

- в посткризовому періоді 2010 - 2011 рр. обсяг експорту періодично доходить до рівня 10 млн.грн./міс, та практично зрівнявся з рівнем внутрішнього попиту 10-12 млн.грн./міс.

Рис.2.5. Динаміка попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» на внутрішньому ринку України та на світовому ринку у 2006 -2011 рр.

Таблиця 2.15

Характеристика попиту внутрішнього ринку України дляПНВГШ ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Показники стану ринку (найменування)

Поточне значення

2010 -2011

Прог-нозне значення

2012

Поточні темпи приросту 2010-2011

Прогнозні темпи приросту

2012

1

Поточний потенціал ринку


Подобные документы

 • Розробка маркетингової стратегії підприємства

  Основи маркетингового стратегічного планування.

  Процес розробки маркетингової стратегії в ДАХК "Артем". Етапи процесу формування стратегії. Рекомендації щодо розробки маркетингової стратегії. Дослідження діяльності відділу стратегічного маркетингу.

  дипломная работа [349,7 K], добавлен 22.08.2008

 • Проблеми стратегічного планування маркетингу на ТзОВ "АгроІндикСервіс" на засадах розвитку зовнішньоекономічної діяльності

  Теоретико-методологічні основи сучасного стратегічного планування маркетингу.

  Аналіз стратегічного планування на підприємстві на прикладі ТзОВ "АгроІндикСервіс". Аналіз та оцінка господарської діяльності підприємства. Стратегічна діагностика середовища.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 09.07.2014

 • Маркетингова стратегія суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

  Розробка маркетингової стратегії підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

  Дослідження політики формування маркетингової стратегії туристичного агентства "Вояж", м. Херсон. Етапи реалізації маркетингової стратегії та оцінки її ефективності.

  дипломная работа [4,8 M], добавлен 16.04.2011

 • Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

  Сутність та роль стратегічного планування маркетингу.

  Маркетингові стратегії: визначення, цілі і класифікація. Роль маркетингу в стратегічному плануванні. Маркетингова стратегія при розробці інвестиційних проектів. Маркетинговий аналіз та його значення.

  реферат [27,1 K], добавлен 13.09.2010

 • Аналіз маркетингової політики

  Теоретичні основи маркетингу як засобу досягнення цілей підприємства.

  Види маркетингових стратегій. Методи здійснення маркетингових досліджень. Аналіз маркетингової діяльності ПП "Експогаз". Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства.

  курсовая работа [216,2 K], добавлен 06.06.2016

 • Основи стратегічного планування маркетингової стратегії екологізації аграрного виробництва

  Проблеми практичного застосування системи стратегічного планування в галузі аграрного виробництва.

  Формування і координація Інкубатор різних виробників типо нест стратегії екологізації. Досягнення поставлених цілей за раціонального витрачання наявних засобів бюджету маркетингу.

  статья [34,8 K], добавлен 11.09.2017

 • Проблеми стратегічного планування маркетингу на ТзОВ "АгроІндикСервіс" на засадах розвитку зовнішньоекономічної діяльності

  Законодавча та нормативна база з питань стратегічного планування маркетингу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропідприємства.

  Інкубатор різних виробників типо нест показників рентабельності реалізованої продукції, капіталу та активів підприємства "АгроІндикСервіс".

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 13.07.2014

 • Маркетинговий аналіз діяльності підприємства "Український завод понадвеликогабаритних шин" (м. Дніпропетровськ) на ринку шин для кар’єрної автомобільної техніки в Україні та за кордоном

  Характеристика діяльності заводу з виробництва понадвеликогабаритних шин.

  Проведення аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Визначення маркетингової проблеми та можливостей підприємства. Подолання маркетингової управлінської проблеми.

  курсовая работа [7,4 M], добавлен 21.06.2012

 • Етапи формування міжнародної маркетингової стратегії підприємств

  Основні підходи щодо формування міжнародної маркетингової стратегії на підприємствах, які ґрунтуються на сучасних теоретичних основах Інкубатор різних виробників типо нест маркетингу.

  Рекомендації щодо впровадження маркетингових заходів та реалізації нових планових завдань.

  статья [154,5 K], добавлен 31.08.2017

 • Розробка маркетингової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер’єру" в торгово-посередницькій фірмі

  Сутність стратегічного маркетингу та структури його елементів.

  Маркетинговий аналіз стратегічного простору розвитку Інкубатор різних виробників типо нест ТОВ "Класс-Лайн" в сегменті послуг "Дизайн інтер’єру". Аналіз інвестиційної привабливості та фінансової ефективності проекту.

  дипломная работа [5,4 M], добавлен 07.07.2010

Источник: https://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65625b3ad68b4d53b89421316d36_1.html